Online Gender Based Violence: Mapping Laws Related to Online GBV in Nepal

  1.  Please hover over the image for zoomed view, move the cursor around to explore the chart.
  2.  For phones, tap on the image and you can zoom in.
  3.  You can download the PDF version of the chart here:  PolicyMapping_PDF (English) PolicyMappig_PDF_Nepali (Nepali)

१. तस्बिरलाई ठुलो बनाउन, कृपया आफ्नो माउसको कर्सरलाई तस्बिरको माथि लाग्नुहोला । यसरी यहाले यस चार्टलाई हेर्न सक्नुहुन्छ
२.यदि यहाँ आफ्नो फोनमा हुनुहुन्छ भने एकचोटी तल दिएको तस्बिरलाई दब्नुहोला र त्येस्पछि मात्र ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ

३. यहाँले यस चार्टको पिडीएफ (PDF)लाई डाउनलोड यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ: PolicyMapping_PDF (English) PolicyMappig_PDF_Nepali (नेपाली) ।

 

 

slider image
slider image
  1.  Please hover over the image for zoomed view, move the cursor around to explore the chart.
  2.  For phones, tap on the image and you can zoom in.
  3.  You can download the PDF version of the chart here:  PolicyMapping_PDF (English) PolicyMappig_PDF_Nepali (Nepali)

१. तस्बिरलाई ठुलो बनाउन, कृपया आफ्नो माउसको कर्सरलाई तस्बिरको माथि लाग्नुहोला । यसरी यहाले यस चार्टलाई हेर्न सक्नुहुन्छ
२.यदि यहाँ आफ्नो फोनमा हुनुहुन्छ भने एकचोटी तल दिएको तस्बिरलाई दब्नुहोला र त्येस्पछि मात्र ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ

३. यहाँले यस चार्टको पिडीएफ (PDF)लाई डाउनलोड यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ: PolicyMapping_PDF (English) PolicyMappig_PDF_Nepali (नेपाली) ।